Przewiń do głównej treści

Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne>

§ 1 Postanowienia wstępne

Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu w domenie https://skinlive.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”), prowadzonego przez Beatę Rucką-Kańską w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą Beata Rucka-Kańska Poland24.biz, pod numerem NIP: 8981025646 oraz REGON 020264090 z siedzibą przy ul. Osmańczyka 1/1A, 54-061 Wrocław, zwaną dalej Usługodawcą.

§ 2 Definicje>

§ 2 Definicje

 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, udostępniony pod adresem https://skinlive.pl/tos.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną zawierająca ze umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie https://skinlive.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności dokonywać rejestracji, nabywać bilety uczestnictwa w Sympozjum SKINLIVE, uzyskiwać dostęp do treści cyfrowych kontaktować się z Usługodawcą, jak również korzystać z innych usług w nim oferowanych.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Konto – konto Użytkownika w serwisie, w którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracji.
 • Sympozjum – stacjonarne wydarzenie pod nazwą Sympozjum SKINLIVE o charakterze szkolenia, kursu, warsztatów lub innego typu wydarzenia o charakterze naukowym, szkoleniowym lub innym, zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie, na które Użytkownik może dokonać zakupu biletu uczestnictwa za pośrednictwem stron Serwisu.
 • Uczestnik – osoba uprawniona do uczestnictwa w Sympozjum, spełniająca formalne wymogi wskazane w niniejszym Regulaminie.
 • Polityka Prywatności – dokument umieszczony na stronie Serwisu pod adresem https://skinlive.pl/pp w celu poinformowania Użytkownika o tym jakie dane osobowe są o niego zbierane, o podstawach przetwarzania, jak będą wykorzystywane dane osobowe, o celu i zakresie zbierania danych osobowych, o sposobie kontaktu z Użytkownika, dokonywania zmian w danych osobowych przez Użytkownika oraz sposobie ich zabezpieczania i przysługującym Użytkownikowi prawom.
§ 3 Wymagania techniczne>

§ 3 Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5.
§ 4 Informacje ogólne>

§ 4 Informacje ogólne

Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika. Użytkownik może porozumiewać się z właścicielem Serwisu za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów, mediów społecznościowych. Telefonów publikowanych w Serwisie w sekcji „Kontakt”. Użytkownik może porozumieć się telefonicznie z właścicielem Serwisu w dni powszednie w godzinach 9-20.

§ 5 Zakładanie Konta w Serwisie>

§ 5 Zakładanie Konta w Serwisie

W celu założenia Konta w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

 • Adres e-mail,
 • Login.

Każdorazowo, dokonując zakupu w Serwisie, należy podać:

 • Imię i nazwisko osoby wykonującej transakcję zakupu,
 • Adres zamieszkania,
 • Telefon kontaktowy,
 • Dane firmy, niezbędne do wystawienia faktury,
 • Imiona i nazwiska Uczestników Sympozjum (w przypadku zakupu biletów na Sympozjum).

Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Założenie Konta w Serwisie jest bezpłatne.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do właściciela Serwisu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub [email protected].

§ 6 Dane osobowe w Serwisie>

§ 6 Dane osobowe w Serwisie

Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane Klientów Serwisu przetwarzane są przez Beata Rucka – Kańska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Beata Rucka-Kańska Poland24.biz, pod numerem NIP: 8981025646 oraz REGON 020264090 z siedzibą przy ul. Osmańczyka 1/1A, 54-061 Wrocław

Zbierane dane są wykorzystywane przez właściciela Serwisu do umożliwienia korzystania i optymalizacji działalności Serwisu. Dodatkowo zebrane dane po zakończeniu korzystania z Serwisu będą wykorzystane zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.0.1219 t.j), na co Użytkownik wyraża zgodę.

Serwis wykorzystuje pliki Cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim właściciel Serwisu może indywidualnie dostosować stronę do potrzeb użytkownika. Użytkownik może zaakceptować pliki Cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe, właściciel Serwisu zapewnia dostęp do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie oraz prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

Podawanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem można się kontaktować z administratorem danych za pośrednictwem e-mail: [email protected].

Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych i ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez użycie protokołu SSL do wszystkich transmisji danych i innych technik (np. firewall, proxy), aby chronić serwery właściciela Serwisu.

Właściciel Serwisu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników ani Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Właściciel Serwisu może ujawnić dane zawierające ogólne zestawienia statystyczne dotyczące ogólnego użytkowania Serwisu bez podawania danych umożliwiających identyfikację Użytkowników.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Serwisu.

§ 7 Usługi w Serwisie>

§ 7 Usługi w Serwisie

Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników są zarówno bezpłatne jak i odpłatne, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Usługodawca umożliwia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:

 • Przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności informacji o programie, terminie i miejscu oraz zasadach uczestnictwa w Sympozjum oraz innych informacji prezentowanych w Serwisie;
 • Dostęp do wybranych treści cyfrowych (materiały video, prezentacje), oznaczonych jako bezpłatne.

Usługodawca umożliwia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących płatnych Usług:

 • Zakup biletów uczestnictwa w Sympozjum;
 • Zakup dostępu do wybranych treści cyfrowych (materiały video, prezentacje), oznaczonych jako płatne.

Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji dostępnych w Serwisie oraz dostępu do treści cyfrowych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

§ 8 Zakup dostępu do wybranych treści cyfrowych (materiały video, prezentacje), oznaczonych jako płatne>

§ 8 Zakup dostępu do wybranych treści cyfrowych (materiały video, prezentacje), oznaczonych jako płatne

Usługodawca umożliwia Użytkownikom zakup dostępu do treści cyfrowych. Zakupione treści cyfrowe Usługodawca udostępnia Użytkownikowi w Serwisie, a Użytkownik uzyskuje do nich dostęp poprzez zalogowanie na Konto Serwisu.

Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o charakterze treści cyfrowych w szczególności czasie trwania materiałów video, dostępnych plikach do pobrania oraz cenie w złotych polskich, zawierających podatek VAT i inne opłaty.

W celu dokonania zakupu dostępu do wybranych treści cyfrowych, Użytkownik wykonuje następujące czynności:

 • Wybiera treść cyfrową w sekcji Serwisu „Video” według swoich preferencji i naciska przycisk „Dodaj do 🛒”,
 • W sekcji „Koszyk” zapoznaje się z podsumowaniem tj. wybranymi pozycjami i ich cenami oraz łączną kwotą do zapłacenia,
 • Uzupełnia pola formularza zakupu, dostępnego po naciśnięciu przycisku „Zapłać”, oznaczone jako obowiązkowe oraz dane firmy w przypadku żądania wystawienia faktury przez Usługodawcę.

Zakup dostępu do treści cyfrowych jest możliwy wyłącznie w formie elektronicznej, a skuteczna realizacja tej transakcji stanowi zawarcie Umowy odpłatnego udostępnienia tych treści.

Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu zakupu są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

Usługodawca udostępnia treści cyfrowe Użytkownikowi, który dokonał skutecznej transakcji zakupu tj. dokonał zapłaty opłaty w wysokości wskazanej w Serwisie.

Użytkownik dokonuje płatności za pośrednictwem bramki płatniczej firmy Stripe lub w przyszłości innej firmy o uznanej pozycji rynkowej w dziedzinie płatności internetowych, korzystając z udostępnionych form płatności za pośrednictwem karty kredytowej lub debetowej, kodu blik, bankowego przelewu online, portfela elektronicznego GooglePay, ApplePay itp.

Użytkownik ma prawo wyłącznie do osobistego korzystania z udostępnionych mu przez Usługodawcę treści cyfrowych i nie ma prawa publikować ani udostępniać tych treści osobom trzecim w żadnej postaci, w szczególności choć nie wyłącznie poprzez udostępnianie pobranych plików lub poprzez przekazanie swojego loginu i hasła do Serwisu.

Dokonując transakcji zakupu treści cyfrowych, Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na udostępnienie tych treści niezwłocznie po dokonaniu płatności za nie, tj. przed upływem czternastu (14) dni ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, i Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli zamówione treści cyfrowe zostaną mu dostarczone przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. przed upływem czternastu (14) dni od dnia zawarcia umowy. W związku z tym Usługodawca wyraźnie wskazuje, że Użytkownikowi jako konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu (14) dni od rozpoczęcia odtwarzania bądź pobierania treści cyfrowych i żądania zwrotu poniesionej opłaty.

§ 9 Zakup biletów uczestnictwa w Sympozjum>

§ 9 Zakup biletów uczestnictwa w Sympozjum

Usługodawca umożliwia Użytkownikom zakup biletów uczestnictwa w Sympozjum. Uprawnione do zakupu są wyłącznie osoby pełnoletnie.

Szczegółowe informacje o programie Sympozjum, czasie jego trwania, zakresie oraz koszcie uczestnictwa zostaną każdorazowo wskazane Użytkownikowi na stronach internetowych Serwisu.

Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenie uczestnictwa w Sympozjum w złotych polskich, zawierających podatek VAT i inne opłaty.

W celu dokonania zakupu biletu uczestnictwa w Sympozjum, Użytkownik wykonuje następujące czynności:

 • Wybiera bilet w sekcji Serwisu „Bilety” według swoich preferencji i naciska przycisk „Dodaj do 🛒”,
 • W sekcji „Koszyk” zapoznaje się z podsumowaniem tj. wybranymi biletami i ich cenami oraz łączną kwotą do zapłacenia,
 • Uzupełnia pola formularza zakupu, dostępnego po naciśnięciu przycisku „Zapłać”, oznaczone jako obowiązkowe oraz dodatkowo imiona i nazwiska Uczestników Sympozjum i dane firmy w przypadku żądania wystawienia faktury przez Usługodawcę.

Zakup biletu jest możliwy wyłącznie w formie elektronicznej, a skuteczna realizacja tej transakcji stanowi zawarcie Umowy odpłatnego uczestnictwa w Sympozjum.

Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu zakupu biletów są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

Uczestnikiem Sympozjum może być osoba pełnoletnia wskazana w formularzu zakupu przez Użytkownika, który dokonał skutecznej transakcji zakupu biletu uczestnictwa w Sympozjum tj. dokonał zapłaty opłaty za uczestnictwo, w wysokości wskazanej w Serwisie.

Użytkownik dokonuje płatności za pośrednictwem bramki płatniczej firmy Stripe lub w przyszłości innej firmy o uznanej pozycji rynkowej w dziedzinie płatności internetowych, korzystając z udostępnionych form płatności za pośrednictwem karty kredytowej lub debetowej, kodu blik, bankowego przelewu online, portfela elektronicznego GooglePay, ApplePay itp.

W przypadku zaistnienia konieczności wyjaśnienia lub uzupełnienia niezbędnych do realizacji zakupu, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o przekazanie brakujących danych lub informacji, kontaktując się z nim e-mailem lub telefonicznie na podane w formularzu zakupu dane.

Uczestnictwo w Sympozjum jest w takim przypadku uzależnione od przekazania przez Użytkownika brakujących danych lub informacji.

Użytkownik, który dokonał zakupu biletu uczestnictwa w Sympozjum ma prawo zmienić osobę Uczestnika, którą wskazał w formularzu zakupu, najpóźniej 24 godziny przez rozpoczęciem Sympozjum. Niedochowanie tego terminu będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa przez Uczestnika w Sympozjum bez prawa do zwrotu zapłaconej kwoty.

Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności za Sympozjum w trybie online. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie wynikającym z technicznych uwarunkowań transakcji tego typu, Usługodawca ma prawo anulować transakcje i uczestnictwo Użytkownika w Sympozjum.

§ 10 Prawa i Obowiązki Uczestników Sympozjum>

§ 10 Prawa i Obowiązki Uczestników Sympozjum

Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu Użytkownik, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez, złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy.

Uczestnik jest zobowiązany do zachowania podczas Sympozjum w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Każdy Uczestnik Sympozjum otrzymuje po przybyciu na Sympozjum imienny identyfikator, który ze względów bezpieczeństwa oraz organizacyjnych powinien mieć przy sobie i którym powinien posługiwać się przez cały czas trwania Sympozjum. W celu otrzymania identyfikatora Uczestnik jest zobowiązany podać swoje imię i nazwisko, a w szczególnych i uzasadnionych przypadkach do okazania dokumentu tożsamości potwierdzającego jego tożsamość.

Uczestnik nie ma możliwości wprowadzania na Sympozjum osób towarzyszących (w tym dzieci, osób niepełnoletnich), dla których nie został zakupiony bilet uczestnictwa w Sympozjum.

Uczestnik nie ma możliwości wprowadzania na Sympozjum zwierząt.

W przypadku nieobecności Uczestnika na Sympozjum uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Bez zgody Usługodawcy zabronione jest filmowanie, nagrywanie i publikowanie przebiegu Sympozjum, wystąpień, prelekcji, wypowiedzi czy wizerunku innych Uczestników oraz wszelkich innych zdarzeń mających miejsce w trakcie odbywania się Sympozjum, niezależnie od formy w jakiej jest organizowane.

Udział Uczestnika w Sympozjum jest równoznaczny z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach oraz nagraniach wykonanych w trakcie Sympozjum, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Sympozjum, a także w celach dystrybucji nagranych prelekcji Sympozjum przez Usługodawcę. Powyższa zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w telewizji, prasie i Internecie, w tym na stronie internetowej Sympozjum pod adresem https://skinlive.pl, serwisach otwartych, zamkniętych oraz w mediach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, itp.

§ 11 Prawa i Obowiązki Użytkowników>

§ 11 Prawa i Obowiązki Użytkowników

Użytkownik jest zobowiązany do:

 • Korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
 • Wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach rejestracji oraz wykonywanych transakcji, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych,
 • Niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
 • Niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
§ 12 Postanowienia końcowe>

§ 12 Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://skinlive.pl/tos

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2023.